OTDT felhívás

Csaba Ungvári, 2014. márc. 31. 3:18   [ 2014. márc. 31. 3:19 frissítve ]
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/
XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2015 tavasz  Részvételi felhívás  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2015 tavaszára meghirdeti a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXII. OTDK).  A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere. A mesterek körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születtek és születnek meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élményei, sikerei is ezekhez a műhelyekhez kötődnek.  Az OTDT a XXXII. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXII. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt is bemutathatják eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.  Az OTDK célja  A XXXII. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2013-2014-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára.  Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Segítséget adjon a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez.  Az országos konferencia szekciói, a részvétel, az értékelés és az elismerés rendje  A XXXII. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre. A szekciók szakmai tagozatokra bomlanak (egy szakmai tagozatba legalább 5 és legfeljebb 15 pályamunka kerülhet, további feltétel, hogy tagozat csak több intézmény részvételes esetén szervezhető). A szekciók adatait a központi felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.  A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel egységes (OTDT által meghatározott) feltételeit a központi felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.  A szekciók sajátosságait tükröző, szekciónként részben eltérő további részvételi szabályokat a szakterületek meghatározó felsőoktatási intézményeit képviselő szakmai bizottságok és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azokat a központi felhívást kiegészítő szekció felhívásokban teszik közzé. Az egyes szekcióknak a benevezni szándékozott pályamunkákkal kapcsolatos követelményeit a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.  Az OTDT és a szakmai bizottságok XXXII. OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma a http://www.otdk.hu honlapokon található meg.  Az OTDT az intézményi TDK-konferenciák és az OTDK minőségbiztosításának érdekében egységes informatikai rendszert (OTDT online rendszer) működtet, amely az OTDT honlapjáról érhető el.  A konferenciára benevezett pályamunkákat - az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen, szóban be kell mutatni a XXXII. OTDK szekcióülésein. Az OTDK nyelve a magyar. Az idegen nyelvű pályamunkák befogadási és bemutatási szabályairól a szekciók saját felhívásukban rendelkeznek.  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXII. OTDK-n. Számukra az intézményi minősítő konferenciákat a romániai (ETDK), szerbiai (VMTDK), szlovákiai (FTDK) és ukrajnai (KTDK) országos TDK-konferenciák, vagy magyarországi intézményi konferenciák jelentik. Más országokban tanuló diákok kérhetik befogadásukat bármelyik magyarországi vagy határon túli intézményi konferenciára. A külhoni diákok és oktatók XXXII. OTDK-n történő részvételét az OTDT a TDK határok nélkül (HTDK) programmal segíti. 
 konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (ld. 4. számú melléklet) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták-főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.  Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a pályamunkák legfeljebb ⅓-a részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembe vételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szakmai bizottságok támogatása esetén a szekciók főzsűrijei a helyezéseket rangban követő különdíjakat, köztük a még alapszakos (BA, BSc) résztvevők dolgozataira BA/BSc-díjat, a még középiskolásokéra OTDK junior díjat adományozhatnak. A helyezett és díjazott pályamunkák száma legfeljebb a szekcóban bemutatott pályamunkák 50%-a lehet. A helyezésekhez és díjakhoz a szekciók hagyományai alapján pénz- és tárgyjutalom is társítható. E jutalmak forrása kizárólagosan a szekciók szponzorszerző tevékenysége. Az OTDT egységes alapelvként javasolja, hogy az egyedi jutalmak értéke ne haladja meg az 50 ezer Ft-ot. A konferencia szekcióüléseit követően a XXXI. és XXXII. OTDK tagozatainak első helyezettjei (pályázta benyújtását követően) a Pro Scientia Aranyérem, az intézmények által jelölt, tartósan kiemelkedő tehetséggondozó oktatók pedig a Mestertanár Aranyérem kitüntéseket nyerhetik el (5. számú melléklet).  Az intézményi TDK-konferenciák   Az OTDT kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, TDT-elnökeit, TDK-felelőseit, az oktatókat, kutatókat és hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t megelőző intézményi (kari, szakterületi) minősítő TDK-konferenciák megrendezésére, és igény esetén ezekre fogadják be a helyi TDK-t nem rendező intézmények hallgatóinak pályamunkáit is.  Az országos konferenciára való intézményi delegálás legyen a szakmai és erkölcsi megbecsülés jele. Közös célunk, hogy valóban a tudomány egységes mércéjével mérve legjobb pályamunkák és a legtehetségesebb szerzők jelenjenek meg az országos konferencián.Törekvésünk, hogy a XXXII. OTDK-n részt vevő intézményeket, tudományos iskolákat ne elsősorban a benevezett dolgozatok száma, hanem azok szakmai színvonala minősítse. A helyi konferenciákon elhangzó értékeléseknek, helyezési sorrendeknek és a díjazásnak ezt a célt kell segíteniük.  Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az OTDK illeszkedjék az intézményi konferenciák rendszeréhez, ezek országos döntője legyen. Ezért javasolja, hogy az OTDK-ra jelölő intézményi konferenciákon lehetőség szerint az OTDT mellett működő tudományterületileg illetékes szakmai bizottság által kidolgozott értékelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat.  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a doktori iskolák vezetőit, valamint a hallgatói önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós nemzedék pártolásával, a diáktudományos és művészeti tevékenység támogatásával, segítő szándékú bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd az országos konferencia sikeréhez.  Kéri továbbá az érintett főhatóságokat, a kutatóintézeteket, alapítványokat, pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélyeket, hogy érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi támogatásukkal díjak és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. (Prof. Dr. Szendrő Péter) az OTDT elnöke                             (dr. Cziráki Szabina) az OTDT titkára 


Comments