Küldetésnyilatkozat

A Pünkösdi Teológiai Főiskola egy küldetéssel rendelkező felsőoktatási intézmény. Feladatunknak érezzük, hogy a Biblián alapuló és a Szentlélektől ihletett képzést biztosítsunk az itt tanulóknak - olyan képzést, amely átformáló, teológiai, gyakorlati és releváns (aktuális) is egyszerre. A PTF-en ezeket tartjuk a teljes körű oktatás legfontosabb elemeinek; így fejlődhetnek ki diákjainkban szilárd, Isten szerinti és szolgáló jellemvonások. E tulajdonságoknak köszönhetően hatékonyabban kapcsolódhatnak be az iskola elvégzését követően a különböző szolgálatokba, és segítségükkel felkészülhetnek a Magyarország szellemi aratásában való aktív részvételre.


Átformáló képzés

A PTF-en folytatott tanulmányok először is átformálni hivatottak a hallgatót. Ehhez egyrészt a jellemformálódás tartozik hozzá; ez a változás a hallgató életében és szellemében megy végbe, amikor is az illető jelleme fejlődik és érettebbé válik. Másfelől egy látást kívánunk elültetni a hallgatókban, hogy azok e misszióslátást magukévá téve Magyarországot és a környezetüket is átformálhassák. Pontosan erről beszélt Jézus az ApCsel 1,8-ban, amikor így szólt: "Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." Ő ugyanis bennünk és a minket körülvevő világban is egyfajta szellemi átformáló munkát kíván véghezvinni.

Teológiai képzés

A szilárd bibliai teológia oktatása egyike azoknak a fő pilléreknek, melyekre a PTF épül. Tanáraink biblikus és Szentlélekkel teli teológiát tanítanak, még pedig oly módon, hogy közben igazságokat és készségeket is átadnak a hallgatóknak. A hallgatók ennek segítségével helyesen értelmezhetik, magyarázhatják és adhatják tovább másoknak Isten Igéjét. A hangsúlyt egyrészt a Biblia üzenetének a megértésére, másfelől pedig annak a mai körülmények és élethelyzetek közti alkalmazására fektetjük, hogy az emberek szükségei bibliai megoldások és Krisztus-központú alapelvek által legyenek betöltve.

Gyakorlati képzés

A PTF küldetésének alapvető részét képezi, hogy az intézményben folyó oktatás gyakorlati legyen. Gyakorlati kurzusaink, mint például az Evangélizáció, a Lelkigondozás, a Prédikálás, az Ifjúsági szolgálat vagy a Gyülekezet-vezetés gyakorlati és hasznos segédeszközei lehetnek a keresztény szolgálatnak. Annak érdekében, hogy a hallgatók ne vonuljanak el a tudomány elefántcsonttornyába, aktív gyakorlati szolgálatot végeznek vagy a helyi gyülekezetükben vagy valamilyen missziós szervezetnél. A főiskola missziós koordinátora – szoros együttműködésben a gyülekezet vagy a missziós szervezet egyik vezetőjével – rendszeresen és személyesen figyelemmel követi szolgálatukat, fejlődésüket és esetleges nehézségeiket. A gyakorlatorientáltság másik velejárója, hogy az imádkozás és a dicsőítés fontos részét képezi a főiskolai életnek.

Releváns képzés


Fontosnak látjuk, hogy mind az intézmény maga, mind az ott tanított ismeretek relevánsak, aktuálisak, alkalmazhatóak legyenek. Jézus a következőket mondja a Lukács 21,33-ban: "Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." Generációk jöttek és mentek azóta, hogy Jézus e szavakat szólta, valamint azóta, hogy a földön tanított, gyógyított és megváltoztatta az akkori világot, tanítása és üzenete azonban mindmáig nem veszített az aktualitásából, s a ma élő emberre éppannyira érvényes. Feladatunk részének tekintjük a PTF-en, hogy segítsünk a hallgatóknak kreatív és aktuális módon megosztani, megélni és hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát, hogy az a ma élő generációk számára is jól érthető legyen. Napjaink gyülekezetének a saját "nyelvén" kell megszólítania a napjaink társadalmában élő embert, s a PTF küldetésének egyike eleme az ehhez szükséges eszközök biztosítása.

A Pünkösdi Teológiai Főiskola egy három plusz egy éves, akkreditált és államilag elismert főiskola, amely a színvonalas és Szentlélekkel teljes oktatás mellett kötelezte el magát. Minden tanévben indítunk nappali és levelező évfolyamot is. Egykori hallgatóink, akik korábban végeztek a PTF-en, ma lelkipásztorok, gyülekezet-plántálók, iskolákban tanítanak, vagy fiatalok és gyerekek között szolgálnak, mások sikeres üzletemberek, vagy családjaik körében dolgoznak. A PTF hallgatóinak és egykori hallgatóinak mindenekelőtti célja Isten országának az építése, bárhol éljenek és szolgáljanak is. Amennyiben Te is arra vágysz, hogy környezeted megváltozzon rajtad keresztül, várunk a Pünkösdi Teológiai Főiskolára.